Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2220470

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 30 stycznia 2017 r.
II SA/Bd 1126/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K., D. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić J. K. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) (...) ((...) złotych, tytułem wpisu uiszczonego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2016 r. J. K., D. D. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 października 2016 r. wezwano skarżące do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 6 odpisów skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzeniem z tej samej daty skarżące zostały zobowiązana także do uiszczenia solidarnie w terminie 7 dni wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości (...) zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu (...) października 2016 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru k. 27-28 akt sądowych).

W zakreślonym siedmiodniowym terminie braki formalne nie zostały uzupełnione, bowiem nadesłane odpisy pisma z dnia (...) maja 2016 r. nie stanowiły odpisów skargi z dnia (...) sierpnia 2016 r. Ponadto w terminie do uiszczenia wpisu skarżące wniosły o przyznanie im prawa pomocy. Postanowieniami z dnia 15 grudnia 2016 r. referendarz sądowy tutejszego sądu oddalił wniosek wobec J. K. oraz zwolnił D. D. od kosztów sądowych. W dniu (...) stycznia 207 r. D. K. uiściła wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy podkreślić, iż skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej zwanej p.p.s.a., dla każdego pisma w postępowaniu sądowym, jak i dla pisma kwalifikowanego jakim jest skarga oraz wówczas, gdy uiszczony został od niej przez skarżącego należny wpis.

Stosownie natomiast do postanowień art. 47 § 1 p.p.s.a. - do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich wszystkim stronom. Mając na uwadze okoliczność, że w sprawie w charakterze uczestnika bierze dodatkowo 6 podmiotów, a do skargi nie zostały dołączone jej odpisy, wezwano skarżące do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania w tym przedmiocie pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżące w terminie otwartym do uzupełnienia braków formalnych skargi nie uzupełniły go. Natomiast nadesłane odpisy pisma z dnia (...) maja 2016 r. nie można uznać za odpisy skargi z dnia (...) sierpnia 2016 r. W takiej sytuacji zastosowanie musi znaleźć art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym to - sąd odrzuca skargę: gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W konsekwencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. należało orzec jak w punkcie 1 sentencji.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. W niniejszej sprawie skarżąca J. K. uiściła wpis w kwocie (...) zł, natomiast jej skarga została odrzucona. Ziściła się, zatem przesłanka wskazana w ww. przepisie.

W świetle powyższego, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowiono jak w punkcie 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.