Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008045

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 lutego 2016 r.
II SA/Bd 1100/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr SKO (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia zwrócić z urzędu skarżącemu ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę 26 (dwadzieścia sześć) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Bd 1100/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę H. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr SKO (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

W dniu 21 maja 2015 r. skarżąca uiściła 26 zł wskazując w tytule przelewu sygnaturę II SA/Bd 1100/14 oraz "zwrot kosztów podróży 100 zł - 74 zł = 26 zł".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określa, wydane na podstawie art. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270; dalej p.p.s.a.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie skarżąca nie była zobowiązana do uiszczenia wpisu sądowego ani innej opłaty, Sąd stwierdza, że uiszczoną opłatę należało uznać jako nienależną.

Wobec powyższego, na podstawie art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nienależnie uiszczoną opłatę w kwocie 26 zł, Sąd był zobligowany zwrócić skarżącej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.