Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008042

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 lutego 2016 r.
II SA/Bd 1090/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Wójta Gminy (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2015 r. o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego zarządzenia w sprawie ze skargi S. B. na zarządzenie Wójta Gminy (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wstrzymał na wniosek skarżącego S. B. wykonanie zaskarżonego zarządzenia Wójta Gminy (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół.

Pismem z dnia 6 listopada 2015 r. Wójt Gminy (...) wniósł zażalenie na przedmiotowe postanowienie.

Pismem zaś z dnia 20 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o uchylenie wskazanego postanowienia sądu z dnia 15 października 2015 r. podnosząc, że sąd uwzględniając argumentację skarżącego wytrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia. Pełnomocnik wskazał, że sytuacja skarżącego już po wniesieniu skargi uległa zmianie i skarżący od września 2015 r. wykonuje w Zespole Szkół im. (...) pracę nauczyciela matematyki, z uwagi na co posiada on obecnie źródło utrzymania, a zatem udzielona mu wskazanym postanowieniem ochrona tymczasowa nie jest obecnie niezbędna.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił własne postanowienie z dnia 15 października 2015 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawą z dnia z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) dalej w skrócie zwana Ustawą zmieniającą, dokonano nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - dalej w skrócie zwanej p.p.s.a. Zgodnie z art. 2 Ustawy zmieniającej, przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2-8, pkt 10-14, pkt 19-32, pkt 34-39, pkt 41-47, pkt 51, pkt 52, pkt 55, pkt 57, pkt 58, pkt 60-69, pkt 71, pkt 72 i pkt 74-81 niniejszej ustawy stosuje się również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie. W pozostałym zakresie do tych postępowań stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Zmiany w p.p.s.a., które zostały dokonane Ustawą zmieniającą weszły w życie z dniem 15 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 195 § 3 p.p.s.a. (dodanym przez art. 1 pkt 58 Ustawy zmieniającej), jeżeli postępowanie zażaleniowe stało się bezprzedmiotowe przed przedstawieniem zażalenia wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, wojewódzki sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym umarza to postępowanie. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Z uzasadnienia projektu do Ustawy zmieniającej wynika, że dodanie § 3 w art. 195 p.p.s.a. miało na celu uzupełnienie luki, jaką jest brak regulacji prawnej dotyczącej sytuacji, gdy postępowanie zażaleniowe stanie się bezprzedmiotowe jeszcze przed wojewódzkim sądem administracyjnym. W takim przypadku sąd ten będzie umarzał to postępowanie, bez konieczności przekazywania zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie zażaleniowe służy rozpoznaniu środka odwoławczego wniesionego przez stronę, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez Sąd pierwszej instancji. Zatem bezprzedmiotowość o jakiej mowa w art. 195 § 3 p.p.s.a. oznacza brak podstaw do dalszego prowadzenia tego postępowania, brak możliwości przeprowadzenia kontroli orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sytuacja taka zaistniała w rozpoznawanej sprawie w związku z wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowienia z dnia 21 grudnia 2015 r. uchylającego postanowienie tutejszego Sądu z dnia 15 października 2015 r. w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia. Z uwagi na uchylenie zaskarżonego postanowienia bezprzedmiotowe stało się rozpatrywanie zażalenia. W związku z tym brak jest podstaw do badania prawidłowości rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu Sądu z dnia 15 października 2015 r., w którym Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na mocy art. 195 § 3 p.p.s.a. postanowił o umorzeniu postępowania zażaleniowego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.