Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008040

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 lutego 2016 r.
II SA/Bd 1084/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renaty Owczarzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki postanawia zwrócić M. S. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych, tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M. S. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki.

Pismem z dnia 2 grudnia 2013 r. skarżąca wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku, uiszczając jednocześnie wpis sądowy w kwocie 500 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (m.in. od skargi) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określa, wydane na podstawie art. 233 p.p.s.a., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią § 2 ust. 3 pkt 3 ww. rozporządzenia wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu budownictwa i architektury - 500 zł. Natomiast zgodnie z § 3 cytowanego wyżej rozporządzenia wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) sierpnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie rozbiórki, a zatem należny wpis od skargi wnosi 500 zł. Tym samym wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, czyli 250 zł, a nie jak wpłaciła strona 500 zł W myśl art. 225 p.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Nadpłacony w niniejszej sprawie wpis (tekst jedn.: 250 zł) podlega zatem zwrotowi z urzędu.

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie powołanego art. 225 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.