Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1617911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
II SA/Bd 1063/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Kujawa (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. S. o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi K. K. na pismo Prezydenta Miasta T. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zwrotu udzielonej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu postanawia: przyznać adwokatowi J. S. ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) wynagrodzenie w kwocie 221,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden 40/100) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2013 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyznał stronie skarżącej K. K. prawo pomocy obejmujące ustanowienie adwokata. Wyznaczony adwokat J. S. pismem z dnia 19 lipca 2013 r. wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z tytułu sporządzenia opinii prawnej o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia tutejszego Sądu z dnia 14 listopada 2012 r. o sygn. akt II SA/Bd 1063/12.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stosownie bowiem do przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stawka ta w sprawach wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c cyt. rozporządzenia, wynosi 240 zł. Natomiast stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cyt. rozporządzenia 75% tej stawki.

Uwzględniając powyższe przyznano adwokatowi J. S. od Skarbu Państwa kwotę 221,40 zł (łącznie z podatkiem VAT) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Mając na względzie powyższe, stosownie do art. 250 oraz art. 258 § 2 pkt 8 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.