Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875417

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 grudnia 2013 r.
II SA/Bd 1060/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Włodarska, Leszek Tyliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w II Wydziale na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.