II SA/Bd 1014/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2371054

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 października 2017 r. II SA/Bd 1014/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. C. o wstrzymanie wykonania decyzji (...) Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. M. C. (dalej jako "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji PINB PG w T. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...).(...) nakazującej skarżącemu doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego poprzez rozbiórkę wykonanego ocieplenia trzech ścian - od strony ulicy (...) oraz podwórza budynku mieszkalnego przy ul. (...) w T.

W skardze skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (...) Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) października 2016 r. nr (...).(...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, zwana dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności będących jej przedmiotem. Natomiast stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednocześnie powołany przepis rozszerza możliwość wstrzymywania zaskarżonych aktów, wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy. Przy czym użyty w treści art. 61 § 3 zwrot "w granicach tej samej sprawy" należy interpretować na tle art. 3 § 2 p.p.s.a., który wskazuje na przedmiot sądowej kontroli. Ten ostatni przepis stanowi, że sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy i "granice sprawy", której dotyczy skarga, zakreślają jednakowe ramy prawne, należy bowiem przyjąć, że ustawodawca odsyła do pojęcia sprawy administracyjnej w jej rozumieniu materialnoprawnym. Granice jej wyznaczają elementy wyznaczające tożsamość skonkretyzowanego stosunku administracyjnego, a więc identyczność podmiotów, identyczność przedmiotu tego stosunku oraz identyczność obu jego podstaw - prawnej i faktycznej (zob. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 683/12).

Postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji jest postępowaniem prowadzonym na wniosek skarżącego, a więc Sąd nie jest uprawniony do działania z urzędu, a jedynie w zakresie, na jaki wskazuje skarżący w treści swego wniosku. Ponadto, dopiero w przypadku gdy zaistnieją podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, sąd może na podstawie art. 61 § 3 zdanie ostatnie p.p.s.a., wstrzymać wykonanie także decyzji wydanych w innych postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

W niniejszej sprawie skarżący zwrócił się o wstrzymanie wykonania decyzji (...) Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) października 2016 r. nr (...) Nie wniósł przy tym o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Jednakże należy podkreślić, że nawet w przypadku złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji PINB PG w T. z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) nie wywołałby on żądanego skutku, ponieważ decyzja odmawiająca stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanych w postępowaniu zwyczajnym nie nadaje się do wykonania i nie wymaga wykonania. Nie wywołuje ona również skutków materialnoprawnych w części dotyczącej odmowy stwierdzenia wygaśnięcia określonej decyzji. Zatem w stosunku do niej, w tej części, nie można mówić o potencjalnym niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zauważyć bowiem należy, że odmowa stwierdzenia wygaśnięcia konkretnej decyzji w żaden sposób nie oddziałuje na decyzję o stwierdzenie wygaśnięcia której wniesiono. Decyzja ta pozostaje bowiem nadal w obrocie prawnym i wywołuje skutek (zob. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 2648/12).

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.