Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54547

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2000 r.
II SA 3094/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA J. Drachal.

Sędziowie NSA: M. Flasiński, J. Bała (spr.).

Uzasadnienie faktyczne

Odmowa przeniesienia funkcjonariusza celnego na jego wniosek na takie samo stanowisko służbowe do innej miejscowości nie jest decyzją administracyjną, gdyż o takiej decyzji można mówić tylko w przypadku przeniesienia funkcjonariusza przez organ administracyjny, co wynika zarówno z art. 18 ust. 2 w związku z art. 81 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o służbie celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) jak i art. 51 i 56 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 4 ustawy o służbie celnej.

W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę za niedopuszczalną i dlatego orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.