Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41851

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 1998 r.
II SA 256/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Z. Mańk (spr.).

Sędziowie NSA: J. Rajewska, J. Bała.

Protokolant: J. Chindelewicz.

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. decyzją z 9 lutego 1998 r., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu odwołania Pana Kazimierza A. zam. P., J., od decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w O. z dnia 31.12.1997 r. orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną od dnia 31.12.1997 r. oraz o odmowie przyznania prawa do zasiłku - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono co następuje:

Pan Kazimierz A. zarejestrował się w Rejonowym Urzędzie Pracy w O. dnia 31.12.1997 r. i na mocy decyzji Kierownika wyż. wym. Urzędu został uznany za osobę bezrobotną oraz odmówiono mu przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Od przedmiotowej decyzji zainteresowany odwołał się, podnosząc, iż zgłosił się do Rejonowego Urzędu Pracy o przyznanie mu zasiłku dla bezrobotnych i 14.01.1998 r. otrzymał odpowiedź odmowną. Żadnych dokumentów nie przedstawił, wypełnił tylko "formularz" i pokazał zaświadczenie, że nie posiada gospodarstwa rolnego oraz przedłożył dowód osobisty. Na podstawie tych dokumentów załatwiono go odmownie.

Bezrobotny twierdzi, iż od 10.06.1954 r. do 07.04.1987 r. pracował w "przemyśle" i 10 lat w gospodarstwie swojego ojca, w związku z powyższym wnosi o zmianę decyzji organu I instancji.

Organ rozpatrujący odwołanie nie znalazł podstaw do zmiany decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w O. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy, po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym rejonowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, był: zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej albo podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu pozarolniczej działalności. Natomiast Pan Kazimierz A. nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, dlatego też nie spełnił warunku określonego w wyżej cytowanym przepisie, a spełnienie którego uprawniałoby go do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Na powyższe decyzje wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Kazimierz A. wnosząc o ich uchylenie.

Skarżący podnosi, że przepracował w przemyśle 33 lata i 10 lat w gospodarstwie swojego ojca.

W odpowiedzi na skargę podtrzymano argumentację zawartą w zaskarżonych decyzjach.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Jak wynika z karty rejestracyjnej, skarżący ostatnio pracował w okresie od 1 kwietnia 1985 r. do 7 kwietnia 1987 r. jako tokarz - frezer.

Organy zatrudnienia prawidłowo stwierdziły, że zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zaopatrzeniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy, po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym rejonowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub na podstawie umowy agencyjnej albo podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Natomiast Pan Kazimierz A. nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni, dlatego też nie spełnił warunku określonego w wyżej cytowanym przepisie, a spełnienie którego uprawniałoby go do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak podał sam skarżący, ostatnio pracował w okresie od 1 kwietnia 1985 r. do 7 kwietnia 1987 r. jako tokarz - frezer.

Praca w gospodarstwie rolnym ojca - także zresztą nieudokumentowana - nie rodzi uprawnień do zasiłku.

Z tych względów i po myśli art. 27 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) - orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.