Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 41883

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 11 września 1998 r.
II SA 1074/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Z. Mańk.

Sędziowie NSA: B. Zdziennicki, K. Jarząbek (spraw.).

Protokolant: M. Chmielewska.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. decyzją z dnia 13 maja 1998 r. na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.), art. 138 § 1 pkt 1 kpa po rozpatrzeniu odwołania Pani Ewy G. od decyzji Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy z dnia 16 grudnia 1997 r. utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że Pani Ewa G. została zarejestrowana w Rejonowym Urzędzie Pracy w W. dnia 3 czerwca 1997 r. i od dnia 11 czerwca 1997 r. do dnia 14 grudnia 1997 r. (z przerwą spowodowaną zmianą miejsca zamieszkania i rejestracją w Rejonowym Urzędzie Pracy) pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w W. decyzją z dnia 16 grudnia 1997 r. orzekł o utracie prawa do zasiłku od dnia 15 grudnia 1997 r. z powodu upływu okresu jego pobierania.

Od decyzji ww. Kierownika Pani Ewa G. złożyła odwołanie w którym domagała się jej uchylenia i przyznania zasiłku przedemerytalnego.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. po rozpatrzeniu ww. odwołania utrzymał w mocy decyzję Kierownika Rejonowego Urzędu Pracy w W.

Zdaniem organu odwoławczego prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym, legitymującym się co najmniej 30-letnim okresem zatrudnienia uprawniającym do zasiłku, bądź 25-letnim w tym 15 lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (kobiety). Z dokumentacji sprawy wynika, że Pani Ewa G. warunku tego nie spełnia - udokumentowała bowiem okres zatrudnienia wynoszący zaledwie 29 lat, 3 miesiące i 26 dni. Zatem nie może być jej przyznany zasiłek przedemerytalny.

Zdaniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaliczenie do okresu uprawniającego do zasiłku nauki w szkole zawodowej, podczas której skarżąca odbywała praktyki zawodowe nie jest w cyt. sytuacji możliwe, bowiem Pani Ewa G. nie przedłożyła w RUP umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zaś z zebranych dowodów nie wynika, iż umowa taka została przez ww. kiedykolwiek zawarta.

W skardze do sądu Pani Ewa G. wniosła o uchylenie decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. zarzucając naruszenie przepisów prawa dotyczących zasiłków przedemerytalnych z powodu niezaliczenia do jej stażu pracy okresu trzyletniej "płatnej nauki" zawodu sprzedawcy "w Miejskim Handlu D. w latach 1959-1962".

Fakt ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej został udokumentowany przez nią świadectwami szkolnymi.

Odbywając praktyczną naukę zawodu "praktykę" otrzymywała wynagrodzenie przysługujące jej na podstawie umowy o pracę. Okoliczność, że jej akta osobowe zaginęły i nie może obecnie przedstawić tych umów o pracę, nie może rodzić dla niej niekorzystnych skutków.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zadaniem sądu administracyjnego jest kontrola zaskarżonych decyzji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w czasie ich wydania. Jeżeli zaskarżona decyzja prawa nie narusza Sąd obowiązany jest skargę oddalić. Taka sytuacja wystąpiła w rozpoznawanej sprawie. Przedmiotem rozpoznania sądu administracyjnego jest zaskarżone rozstrzygnięcie i postępowanie, w którym zostało ono wydane.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi przepis art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 z późn. zm.), który brzmi:

"Okres pobierania zasiłku, z zastrzeżeniem ust. 5, 8, 11 i 12 wynosi 6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania rejonowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju".

Skarżąca w dniu 3 czerwca 1997 r. została zarejestrowana w Rejonowym Urzędzie Pracy i od dnia 11 czerwca 1997 r. do 14 grudnia 1997 r. pobierała zasiłek tj. przez okres 6 miesięcy.

Kierownik RUP decyzją z dnia 16 grudnia 1997 r. orzekł o utracie prawa do zasiłku od dnia 15 grudnia 1997 r. z powodu upływu okresu jego pobierania.

Z akt wynika, iż organy administracyjne ustaliły, że skarżąca udokumentowała okres zatrudnienia wynoszący 29 lat, 3 miesiące i 26 dni i że nie było to zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. W takim stanie rzeczy skarżąca spełniła warunki do przyznania jej prawa do zasiłku tylko na okres 6 miesięcy.

Skarżąca twierdziła w odwołaniu, iż legitymuje się okresem zatrudnienia uprawniającym ją do pobierania zasiłku przedemerytalnego, albowiem do tego okresu należy zaliczyć okres trzech lat tj. okres uczęszczania do zasadniczej szkoły zawodowej, w której odbywała płatną praktykę zawodową na podstawie umowy o pracę.

Organ odwoławczy rozstrzygając ponownie sprawę stosownie do art. 138 § 1 kpa przeprowadził postępowanie w tym zakresie i stwierdził, iż z zebranych dowodów nie wynika, by umowa taka ze skarżącą została zawarta, zaś sama skarżąca umowy takiej nie przedłożyła w RUP.

Zaznaczyć bowiem należy, że zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687) - do okresu od którego zależy nabycie prawa, wysokość i okres pobierania zasiłku, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zalicza się także przypadające przed dniem 1 stycznia 1997 r. okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i prowadzenia pozarolniczej działalności - pod warunkiem, że uzyskiwane wynagrodzenie lub dochód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia.

Przepis ten dotyczył również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych. Osoby te zatem obowiązane były wykazać fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także że otrzymane na podstawie tej umowy wynagrodzenie stanowiło kwotę wynoszącą co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684) zmienił się stan prawny w tym przedmiocie.

A mianowicie art. 3 tej ustawy brzmi:

ust. 1 "Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego w myśl ustawy wymienionej w art. 1 zależy nabycie prawa do zasiłku przedemerytalnego, zalicza się okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, przypadające także przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

ust. 2. Osobom uprawnionym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do zasiłku oraz które utraciły do niego prawo po dniu 1 lipca 1997 r. w związku z wyczerpaniem okresu jego pobierania, przysługuje od dnia złożenia wniosku zasiłek przedemerytalny, jeżeli po zaliczeniu okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników spełniają warunki do otrzymania zasiłku przedemerytalnego".

Z powyższego wynika, że osoby wymienione w ust. 2 obowiązane są udowodnić okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Stosownie zaś do treści art. 75 § 1 kpa dowodem może być wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Z wyżej przytoczonych powodów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) orzeczono jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.