Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008579

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 27 maja 2020 r.
II PO 6/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. H. przeciwko T. D., M. D., Sądowi Najwyższemu o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 27 maja 2020 r., zarządza zwrot pozwu.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 24 lutego 2020 r. - doręczonym w dniu 4 marca 2020 r.

- pełnomocnik powódki został zobowiązany do usunięcia braków formalnych pozwu przez oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu powódki oraz pozwanych T. D. i M. D. W zakreślonym terminie pełnomocnik powódki nie uzupełnił braków formalnych pozwu.

Wobec powyższego pozew na podstawie art. 130 § 2 k,p,c, należało zwrócić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.