II PK 91/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665186

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r. II PK 91/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Halina Kiryło.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. K. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) w P. o odszkodowanie,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w P. z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII Pa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.