Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619207

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 12 lutego 2019 r.
II PK 284/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sędziowie SN: Halina Kiryło, Piotr Prusinowski (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. T. przeciwko P. poprzednio R. we W. o przywrócenie do pracy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 lutego 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i

Ubezpieczeń Społecznych we W. z dnia 6 lutego 2017 r., sygn. akt IX Pa (...),

uchyla zaskarżony wyrok w części, to jest co do punktu I, II, IV, V, VI, VII i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu we W. do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.