Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619186

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
II PK 24/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. B., J. K., D. K.-Ł., K. R. przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w W. o odszkodowanie,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 stycznia 2019 r.

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 14 września 2018 r., sygn. akt IV Pa (...),

na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwrócić skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w O. celem wezwania pełnomocnika powoda J. B. o uzupełnienie skargi kasacyjnej przez dołączenie uzasadnienia wniosku o jej przyjęcie do rozpoznania, nawiązującego do przesłanek określonych w art. 3989 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.