Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2559472

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 września 2018 r.
II PK 231/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. B. przeciwko "B." Polska spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o przywrócenie do pracy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 września 2018 r.,

skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 19 stycznia 2017 r., sygn. akt XXI Pa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.