II PK 20/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609463

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. II PK 20/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E. W. przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w (...) o zapłatę odszkodowania i odprawę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 stycznia 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w S. z dnia 4 października 2018 r., sygn. akt III Pa (...),

na podstawie art. 3986 § 3 k.p.c. zwrócić skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w S. celem wezwania pełnomocnika strony pozwanej do uzupełnienia skargi kasacyjnej o wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania wraz z uzasadnieniem nawiązującym do przesłanek określonych w art. 3989 § 1 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.