Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558388

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
II PK 155/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Romualda Spyt.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. W. przeciwko A. Bank S.A. w W. o wypłatę odprawy pieniężnej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 18 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego we W. z dnia 28 grudnia 2016 r.,

odracza wydanie orzeczenia do czasu rozpoznania sprawy II BP 5/17.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.