II PK 104/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2556111

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2018 r. II PK 104/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sędziowie SN: Maciej Pacuda (spr.), Małgorzata Wrębiakowska-Marzec.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. K. przeciwko "W." Sp. z o.o. we W. o zadośćuczynienie, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 11 lipca 2018 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III Pa (...),

1) oddala skargę kasacyjną,

2) nie obciąża powódki kosztami postępowania kasacyjnego strony pozwanej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.