Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566154

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2018 r.
II OZ 971/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tamara Dziełakowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia I. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2018 r. sygn. akt II SA/Po 877/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2016 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 9 lipca 2018 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wezwał skarżącego I. K. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 1 marca 2018 r. w kwocie 100 zł stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył skarżący.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - zwanej dalej p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Ponieważ przedmiot złożonego przez stronę zażalenia stanowi postanowienie Sądu o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, podlegało ono opłacie w wysokości określonej w § 2 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia, tj. w kwocie 100 zł, do uiszczenia której prawidłowo zobowiązano skarżącego, z zagrożeniem odrzucenia wniesionego środka zaskarżenia. Zauważyć również trzeba w związku z wnioskami zażalenia, że skarżącemu w sprawie odmówiono trzykrotnie przyznania prawa pomocy (postanowieniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r., 11 lipca 2017 r. i 30 sierpnia 2017 r., którymi utrzymano w mocy postanowienia referendarza sądowego w tym przedmiocie).

Ze wskazanych wyżej przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. oddalił wniesione zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.