Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2554714

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 października 2018 r.
II OZ 929/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. w (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 272/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi K. w (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z 23 maja 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 272/17, odrzucił zażalenie skarżącego K. w (...) na postanowienie tego Sądu z 14 lutego 2018 r., którym odrzucono wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu z 26 kwietnia 2017 r. o odrzuceniu skargi.

W uzasadnieniu Sąd pierwszej instancji wskazał, że zażalenie skarżącego z 1 maja 2018 r. na postanowienie tego Sądu z 14 lutego 2018 r. zostało wniesione z uchybieniem ustawowego siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a., co oznacza, że podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Sąd pierwszej instancji zaznaczył, że skarżący na postanowienie Sądu z 14 lutego 2018 r. wniósł w ustawowym terminie - pismem z 27 lutego 2018 r. - zażalenie, które Sąd postanowieniem z 18 kwietnia 2018 r. odrzucił z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych.

Skarżący na postanowienie Sądu pierwszej instancji z 23 maja 2018 r. wniósł zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając zażalenie Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne, gdyż nie zakwestionowano w nim w ogóle przyczyny odrzucenia środka zaskarżenia, mianowicie ustalenia, że skarżący zażalenie z 1 maja 2018 r. na postanowienie Sądu pierwszej instancji z 14 lutego 2018 r. złożył z uchybieniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302). Z akt wynika, że poczynione w tym zakresie ustalenia Sądu pierwszej instancji znajdują potwierdzenie w aktach sprawy.

W związku z powyższym NSA uznał, że zaskarżone postanowienie odpowiada prawu, a wniesione zażalenie, jako niezasadne, podlega oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.