Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119438

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 8 września 2016 r.
II OZ 863/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 291/16 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi B. K. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt IV SA/Gl 291/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę B. K. na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w odpowiedzi na wniesioną przez B. K. skargę, zarządzeniem z dnia 11 kwietnia 2016 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch dodatkowych odpisów skargi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. B. K. został pouczony, że powyższy brak może zostać uzupełniony przez nadesłanie dodatkowych egzemplarzy skargi opatrzonych własnoręcznym podpisem lub kserokopii skarg uwierzytelnionych własnoręcznym podpisem. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu na podany w skardze adres w dniu 22 kwietnia 2016 r., co oznacza, że termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął w dniu 29 kwietnia 2016 r. Brak formalny skargi nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie.

Sąd powołał treść art. 57, art. 46, art. 47, a także art. 49 § 1 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). W oparciu o powyższe przepisy wskazał, że w niniejszej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął się w dniu 22 kwietnia 2016 r., a zakończył w dniu 29 kwietnia 2016 r. Nadesłane przez skarżącego w jednym egzemplarzu pismo z daty wpływu do Sądu dnia 29 kwietnia 2016 r. nie można uznać za odpis skargi, stanowi ono bowiem polemikę z bliżej nieokreśloną opinią Sądu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w oparciu o regulację art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł B. K.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 powołanej ustawy jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 ustawy, uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu. W myśl natomiast art. 49 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisem szczególnym w stosunku do art. 49 § 1 jest art. 58 § 1 pkt 3 cyt. ustawy, który w przypadku nieuzupełnienia przez skarżącego w terminie braków formalnych skargi wprowadza sankcję w postaci jej odrzucenia.

W rozpoznawanej sprawie, jak trafnie przyjął Sąd I instancji, w wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi w postaci nadesłania dwóch odpisów skargi. Pismo skarżącego z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie jest zgodne co do treści z podpisanym własnoręcznie oryginałem pisma procesowego (skargi) i tym samym nie stanowi odpisu w rozumieniu art. 47 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych istniała rozbieżność co do oceny skutków nieuzupełnienia braków formalnych skargi w postaci odpisów skargi. Ostatecznie problem ten rozstrzygnięty został w uchwale składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, w której stwierdzono, że niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 tej ustawy, uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

Ze wskazanych względów zasadnie uznał Sąd I instancji, że konsekwencją nieuzupełnienia przez skarżącego w zakreślonym terminie braku formalnego skargi, powinno być jej odrzucenie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.