Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119407

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II OZ 819/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. B. B.-C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 17/16 o wstrzymaniu wykonania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) w sprawie ze skargi W. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 17/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny (powoływany dalej jako: WSA) w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej MWINB) z dnia (...) maja 2016 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W uzasadnieniu postanowienia sąd I instancji wskazał, że w dniu 14 grudnia 2015 r. skarżący - W. J. wniósł do WSA w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2015 r. znak (...). Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) października 2015 r., znak: (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) uchylającą w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) i nakazującą W. J. doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ew. (...) obr. 44 położonej przy ul. (...) w Otwocku poprzez zamurowanie lub wypełnienie tzw. luksferami dwóch otworów okiennych znajdujących się w ścianie ww. budynku sytuowanej w ostrej granicy z sąsiednią nieruchomością położoną przy ul. (...) (dz. nr ew. (...) obr. 44).

Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r. skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...). W uzasadnieniu wniosku wskazano, że ze znajdującej się w aktach administracyjnych opinii architekta W. S. z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia czasu wykonania otworów okiennych w ścianie ogniowej budynku wynika, że dom skarżącego jest stary, nieotynkowany i od dawna nieremontowany. Skarżący mieszka wraz córką, jej mężem oraz ich synem. Zamurowanie dwóch spornych otworów okiennych pozbawi osoby korzystające z tego pomieszczenia tj.: córkę orzącego i jej rodzinę, dostępu do naturalnego oświetlenia. Z powodu ograniczonych możliwości lokalowych brak jest możliwości, aby ww. mogli przenieść się do innych pomieszczeń w domu. Standard budynku mieszkalnego skarżącego wyraźnie wskazuje, że nie jest on osobą zamożną.

Do wniosku został załączony kosztorys prac remontowych z dnia 11 kwietnia 2016 r. koniecznych do wykonania w celu realizacji decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r., który opiewa na kwotę 7.690,00 zł.

Jak wskazano, w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy sądowej może się okazać, że po stronie skarżącego nie było konieczności poniesienia tak znacznych kosztów, będzie to jednak wydatek nieodwracalny, zaś skarżący będzie zmuszony ponownie ponieść koszt tej samej wysokości, aby wstawić "normalne" okna.

Przedmiotowy wniosek z dnia 14 maja 2016 r. jest kolejnym wnioskiem o wstrzymanie decyzji, złożonym w niniejszej sprawie. Rozpoznając pierwszy wniosek skarżącego zawarty w złożonej przez niego skardze, WSA w Warszawie postanowieniem wydanym w dniu 16 lutego 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 17/16 odmówił wstrzymania wykonania decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r. Jednakże z uwagi na fakt, że wnioski te różnią się przedmiotem tj. dotyczą wstrzymania odmiennych decyzji, sąd I instancji potraktował wniosek z dnia 14 maja 2016 r. jako nowy wniosek.

Wskazując na powyższe sąd I instancji stwierdził, że przedstawiony do akt kosztorys prac związany z wykonaniem decyzji będącej przedmiotem wniosku opiewa na kwotę 7.690,00 zł, a jak wynika z wniosku skarżący nie jest osobą zamożną, także przywrócenie do stanu pierwotnego wykonanych prac nie byłoby bezkosztowe. Oznaczałoby to ponowne ewentualne wykonanie tych okien przez usunięcie materiałów budowlanych, zaangażowanie sił i środków. Co prawda skutki wykonania decyzji są skutkami odwracalnymi, jednakże niewątpliwie wiążą się ze znacznych nakładem pracy i kosztów. Z tych względów sąd I instancji wstrzymał wykonanie decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła M. B. B.-C., wnosząc o jego uchylenie w całości i zarzucając, że W. J. nie przedstawił żadnych nowych okoliczności uprawniających do zmiany decyzji na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej p.p.s.a.). Dalej podnosi, że brak jest informacji o dochodach skarżącego, jego stanu majątkowego a przedstawiony kosztorys jest nierzetelny, ponieważ specyfika robót i cena jest zawyżona.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć należy, że chodzi tu o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęto pogląd, że decyzja nakazująca rozbiórkę w przypadku jej wykonania a następnie ewentualnego uchylenia przez sąd jest tego rodzaju rozstrzygnięciem, które może spowodować wyrządzenie stronie znacznej szkody i trudne do odwrócenia skutki.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem wykonanie decyzji polegającej na zamurowaniu lub wypełnieniem tzw. luksferami dwóch otworów okiennych w ścianie ww. budynku wiąże się z ingerencją w konstrukcję budynku, co może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody. Ponadto, w przypadku ewentualnego uchylenia przez sąd tego rodzaju rozstrzygnięcia, przywrócenie budynku do stanu pierwotnego może okazać się niemożliwe lub będzie się wiązało ze znacznymi kosztami, co wynika z przedstawionego przez skarżącego do akt sprawy kosztorysu prac związanych z wykonaniem decyzji.

Tym samym, zaskarżone postanowienie WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o wstrzymaniu wykonania decyzji MWINB z dnia (...) maja 2014 r. należy uznać za zasadne.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, w oparciu o art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a., postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.