Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138300

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 lutego 2012 r.
II OZ 79/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Hauser.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia P. N. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2011 r., II SA/Gd 718/11 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia (...) czerwca 2011 r., sygn. akt (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (dalej jako: WSA) z dnia 25 listopada 2011 r., II SA/Gd 718/11 wezwano adwokata A. T., pełnomocnika strony skarżącej P. N. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (dalej jako: SKO) z dnia (...) czerwca 2011 r., sygn. akt (...) w przedmiocie warunków zabudowy.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył P. N. zarzucając błędne zastosowanie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zmianami - dalej jako: rozporządzenie) i wnosząc o uchylenie zaskarżonego zarządzenia. W uzasadnieniu wskazano, że jako podstawę wydania zarządzenia powołano przepis § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, jednakże zastosowanie powołanego przepisu w niniejszej sprawie jest błędne, bowiem sprawa niniejsza jest sprawą dotyczącą ściśle określonej nieruchomości i wpis winien zostać ustalony na podstawie § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu skarżącego, iż powinien on zostać wezwany do wpisu w wysokości 200 zł (§ 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia), należy stwierdzić, że wysokość wpisu w tej sprawie została prawidłowo ustalona. Wezwanie skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 500 zł należnego od wniesionej przez niego skargi było zasadne z uwagi na treści § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, który stanowi, że w sprawach skarg z zakresu zagospodarowania przestrzennego, nieobjętych wpisem stosunkowym, wpis stały wynosi 500 zł. W rozpoznawanej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję SKO z dnia 20 czerwca 2011 r., sygn. akt 37/11 w przedmiocie warunków zabudowy. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje o warunkach zabudowy są więc decyzjami z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Prawidłowo zatem w niniejszej sprawie ustalono wysokość wpisu od skargi.

Nie znajdując zatem usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.