Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3096449

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 14 października 2020 r.
II OZ 784/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 14 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia G. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2019 r. sygn. akt IV SA/Wa 578/18 o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. B. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 29 października 2019 r. sygn. akt IV SA/Wa 578/18 odmówił sporządzenia G. B. uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 14 listopada 2018 r. oddalającego skargę G. B. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) grudnia 2017 r. w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Jak wskazał Sąd pierwszej instancji w dniu 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił ww. wyrok. W dniu 3 stycznia 2019 r. (data nadania w placówce pocztowej), skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.

Postanowieniem z dnia 29 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku, a następnie postanowieniem z dnia 4 września 2019 r. odrzucił zażalenie skarżącej na postanowienie z 29 marca 2019 r., jako wniesione z uchybieniem terminu. Odpis postanowienia Sądu z 4 września 2019 r. został doręczony skarżącej w dniu 14 września 2019 r. (zpo k. 90 akt sądowych). Ww. postanowienie nie zostało zaskarżone.

Z uwagi na powyższe Sąd pierwszej instancji wskazał, że termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w niniejszej sprawie rozpoczął swój bieg w dniu następnym po dniu ogłoszenia wyroku, tj. 15 listopada 2018 r. i upłynął w dniu 21 listopada 2018 r. Wniosek Skarżącej o sporządzenie uzasadnienia został nadany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 3 stycznia 2019 r. (k. 59-60 akt sądowych), a więc z uchybieniem omówionego terminu. Zatem wobec prawomocnego oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, należało odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku w przedmiotowej sprawie. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła skarżąca.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 141 § 2 p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, o czym skarżąca została wyczerpująco pouczona w zawiadomieniu o terminie rozprawy oraz przy ogłoszeniu wyroku. Tym samym, w niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 14 listopada 2018 r. upłynął w dniu 21 listopada 2018 r., a zatem wniosek wniesiony w dniu 3 stycznia 2019 r. był wnioskiem wniesionym po terminie. Prawidłowo zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.