Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138299

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 lutego 2012 r.
II OZ 78/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Hauser.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2011 r., VII SA/Wa 191/11 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2011 r., VII SA/Wa 191/11 oddalające wniosek Z. W. o wyłączenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w osobie Krystyny Tomaszewskiej w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. oraz Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) grudnia 2010 r., znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej jako: WSA) z dnia 7 września 2011 r., VII SA/Wa 191/11 wezwano Z. W. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł od zażalenia z dnia 30 sierpnia 2011 r. na postanowienie z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie ze skargi E. L., J. L., J. L. oraz Z. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia (...) grudnia 2010 r., znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył Z. W.

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2011 r., II OZ 1071/11 Naczelny Sąd Administracyjny (dale jako: NSA) oddalił ww. zażalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII WSA z dnia 29 listopada 2011 r. wezwano Z. W. do wykonania zarządzenia z dnia 7 września 2011 r.

Zażalenie na powyższe złożył Z. W. formułując szereg zarzutów odnoszących się m.in. do działań organów prowadzących postępowanie w sprawie. Wniósł też o "dostarczenie dowodów, że ja nie mam żadnej racji i dlatego muszę płacić 100 zł!".

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści przepisu art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami - dalej jako: p.p.s.a.) zażalenie do NSA przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem są rozstrzygnięcia ściśle określone w tym przepisie, zaś zgodnie z art. 198 p.p.s.a. ww. przepis stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Katalog przypadków, w których strona może złożyć zażalenie jest zatem katalogiem zamkniętym. Przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują zaś możliwości wniesienia zażalenia na zarządzenie Sądu wzywające do wykonania zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

W konsekwencji zażalenie Z. W. na zarządzenie z dnia 29 listopada 2011 r., jako niedopuszczalne podlegało odrzuceniu, a NSA nie był w związku z tym władny odnieść się do podnoszonych w nim zarzutów.

W takim stanie rzeczy NSA, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.