II OZ 759/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2719882

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2019 r. II OZ 759/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Roman Ciąglewicz (spr.).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia A. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 186/19 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2018 r., nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) października 2018 r., nr (...), w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia (...) stycznia 2019 r. wezwano skarżącego do nadesłania jednego egzemplarza odpisu skargi, poświadczonego za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu 14 lutego 2019 r. (k. (...) akt sądowych). Termin na wykonanie wezwania upływał z dniem 21 lutego 2019 r.

Z akt sprawy wynika, że skarżący nie nadesłał brakującego odpisu skargi.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę z uwagi na nieuzupełnienie braku formalnego skargi.

W zażaleniu na powyższe postanowienie skarżący podniósł, że nieuzupełnienie braku formalnego skargi wynikało z jego niedopatrzenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zawiera usprawiedliwionych podstaw.

W niniejszej sprawie pismem z dnia 25 stycznia 2019 r., w wykonaniu zarządzenia z dnia (...) stycznia 2019 r., skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Nie jest sporne, że skarżący wezwania tego nie wykonał.

Wobec tego stwierdzić należy, że Sąd pierwszej instancji z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie, Sąd prawidłowo odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Utrwalone jest w orzecznictwie stanowisko, według którego, niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd (patrz: uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, ONSA i wsa 2014/3/39).

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.