Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610744

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 września 2013 r.
II OZ 748/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Łaskarzewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stowarzyszenia "(...)" z siedzibą w P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Sz 437/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia "(...)" z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wezwał Stowarzyszenie "(...)" z siedzibą w P. do uiszczenia wpisu od skargi Stowarzyszenia na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Wysokość wpisu określona została na 500 zł, na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.)

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosło Stowarzyszenie "(...)" z siedzibą w P. podnosząc, iż Sąd błędnie określił wysokość wpisu na kwotę 500 zł, bowiem winien on wynosić 300 zł, a podstawą do ustalenia wpisu w niniejszej sprawie winien być § 2 ust. 1 pkt 4 przywołanego wyżej rozporządzenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie pozbawione jest usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł. Zasadnie w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu właśnie w tej wysokości, ponieważ przedmiotem zaskarżonej decyzji, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczy więc ona zagospodarowania przestrzennego.

Argumenty zażalenia nie zasługują na uwzględnienie. Stosownie do treści § 2. ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności, w sprawach skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane z zakresu administracji publicznej, wynosi 300 zł. Tymczasem w niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wydanej na skutek odwołania skarżącego od decyzji organu I instancji - Wójta Gminy B., a więc jest skargą na decyzję administracyjną w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Nie można przyjąć, by Kolegium stanowiło jednostkę samorządu terytorialnego w znaczeniu ustrojowym, ani tym bardziej związek takich jednostek. Kolegium jest w istocie jednostką samorządu terytorialnego w znaczeniu procesowym, pełni funkcję organu wyższego stopnia (odwoławczego), m.in. w stosunku do organów gminy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.)

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.