Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2119397

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 2 września 2016 r.
II OZ 644/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 2 września 2016 r. zażalenia M. S. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2016 r. sygn. akt II OZ 644/16 oddalające zażalenie M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 2509/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a. oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 2509/15 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia.

Pismem z dnia 7 lipca 2016 r. M. S. wniósł zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2016 r. sygn. akt II OZ 644/16.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podlegają zaskarżeniu. Wobec niemożności zaskarżenia orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się one prawomocne z chwilą ich wydania (art. 168 § 1 p.p.s.a.). Skoro na postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2016 r. nie przysługują środki zaskarżenia, to zażalenie skarżącego jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu, na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 194 i 197 § 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.