Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509082

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 czerwca 2018 r.
II OZ 614/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 52/17 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi (...) na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia (...) czerwca 2016 r. znak: (...) w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 23 marca 2018 r. sygn. akt III SA/Gd 52/17 Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, powołując się na § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wezwał (...) jako pełnomocnika skarżącej (...) do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z dnia 20 lutego 2018 r. odrzucające zażalenie (...) na postanowienie Sądu z dnia 21 listopada 2017 r. wydane w przedmiocie wyłączenia sędziego, w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na powyższe zarządzenie (...) wniosła zażalenie, w którym sprzeciwiła się obowiązkowi ponoszenia tejże opłaty sądowej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a w przypadku skargi i zażalenia - ich odrzucenia, uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżąca zarządzeniem z dnia 23 marca 2018 r. została wezwana do uiszczenia 100 zł tytułem wpisu sądowego od złożonego przez nią zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2018 r. i prawidłowość tego działania nie budzi wątpliwości, zważywszy, że strona skarżąca dokonała czynności procesowej objętej obowiązkiem uiszczenia wpisu. Przeprowadzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny kontroli instancyjnej ww. postanowienia Sądu I instancji z dnia 20 lutego 2018 r. wymagało uiszczenia należnej opłaty w wysokości 100 zł, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 7 przywołanego wcześniej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stąd skarżąca, żądając rozpatrzenia zażalenia, nie miała podstaw, by równocześnie kwestionować skierowane do niej zarządzenie, jeżeli nie zostało jej przyznane prawo pomocy w zakresie zwolnienia od tejże opłaty sądowej lub szerzej - zwolnienie od kosztów sądowych (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W tych warunkach Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie za bezzasadne i na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.