II OZ 59/15, Wniesienie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Postanowienie Naczelnego Sądu... - OpenLEX

II OZ 59/15, Wniesienie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1628853

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015 r. II OZ 59/15 Wniesienie skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt II SA/Bd 378/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Bd 378/14 w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Włocławek we Włocławku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku od wyroku tego Sądu z dnia 11 czerwca 2014 r. i zwrócił organowi uiszczony wpis od tej skargi.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we Włocławku w dniu 9 września 2014 r. W dniu 7 października 2014 r. SKO nadało w urzędzie pocztowym skargę kasacyjną od tego wyroku, kierując ją bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 października 2014 r. skarga kasacyjna została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy, celem dołączenia do akt sprawy. Przesyłka została nadana na adres WSA w Bydgoszczy w dniu 15 października 2014 r. W ocenie Sądu I instancji Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie dochowało 30 - dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Sąd wskazał, że w orzecznictwie powszechnie przyjęto, iż w sytuacji, gdy skarżący wniósł skargę kasacyjną bezpośrednio do NSA, to w takiej sytuacji termin ten zachowany jest jedynie w przypadku, gdy Naczelny Sąd Administracyjny prześle tę skargę do właściwego sądu wojewódzkiego przed upływem terminu do jej wniesienia.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku wniosło o uchylenie tego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji celem nadania dalszego biegu skardze kasacyjnej oraz zasądzenie na rzecz organu kosztów postępowania według norm przepisanych. Nie podzielając przedstawionej przez Sąd I instancji wykładni przepisu art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) pełnomocnik SKO wywodził, że przepis ten - wbrew twierdzeniom Sądu - nie zawiera uregulowań dotyczących przypadków, kiedy skarga kasacyjna jest wnoszona bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego i następnie przekazywana sądowi, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w szczególności z zakresie dokonywania oceny, czy termin trzydziestodniowy do wniesienia skargi kasacyjnej jest zachowany. Podniesiono, że nadmierny formalizm w tej kwestii może prowadzić - jak w niniejszej sprawie - do naruszenia prawa do sądu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Jak stanowi art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Z powyższego przepisu wynika, że miarodajna dla oceny dochowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest data nadania przesyłki na adres właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, czyli tego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Podkreślić trzeba, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera regulacji, które wprost normowałyby konsekwencje wniesienia skargi kasacyjnej bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pominięciem właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak w doktrynie oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym dominuje pogląd, który w pełni należy podzielić, iż w takiej sytuacji datą wniesienia skargi kasacyjnej jest data jej przekazania przez sąd niewłaściwy do sądu właściwego. Zatem skargę kasacyjną wniesioną bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego Sąd ten powinien przekazać do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżony wyrok, a dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej decydująca jest data nadania (przekazania) tej skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu (zob. np. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010, s. 437; B. Gruszczyński (w]: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, str. 505-506 i orzecznictwo tam cytowane).

Mając powyższe na względzie należy podzielić stanowisko Sądu I instancji, zgodnie z którym w przedmiotowej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku nie dochowało 30-dniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2014 r. Odpis powyższego wyroku doręczony został organowi w dniu 9 września 2014 r. Wynikający zatem z art. 177 § 1 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływał w dniu 9 października 2014 r. Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia skarżący organ wniósł natomiast dopiero 13 października 2014 r., bowiem w tym dniu Naczelny Sąd Administracyjny, do którego bezpośrednio wpłynęła przedmiotowa skarga kasacyjna, wysłał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku nie dochowało zatem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Z powyższych względów za prawidłowe uznać należy postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którym odrzucono skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w oparciu o art. 178 p.p.s.a.

Nie znajdując zatem usprawiedliwionych podstaw do uwzględnienia zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.