Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2702277

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 26 czerwca 2019 r.
II OZ 561/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Łuczaj.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 1350/18 odrzucające skargę w sprawie ze skargi k.k. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 1350/18, odrzucił skargę K. K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2018 r. Zastępca Przewodniczącego Wydziału II wezwał K. K. aby w terminie 7 dni usunął braki formalne wniesionej skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2018 r., poprzez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Do wezwania dołączono pouczenie, iż procesową konsekwencją niezastosowania się do jego treści w terminie 7 dni od doręczenia, będzie odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 11 grudnia 2018 r., jednak w wyznaczonym terminie skarżący nadesłał wyłącznie 3 egzemplarze odwołania od decyzji organu I instancji. W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) sąd odrzucił skargę.

Zażaleniem K. K. zaskarżył powyższe postanowienie wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu zażalenia podniesiono, że nadesłanie przez skarżącego 3 odpisów odwołania zamiast 3 odpisów skargi stanowiło oczywistą omyłkę.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Odpisami mogą być uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (art. 47 § 2 p.p.s.a.). W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13 (publ. CBOSA) nie ulega wątpliwości, że niedołączenie przez stronę skarżącą wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

W niniejszej sprawie bezspornym jest, że na mocy zarządzenia z dnia 5 grudnia 2018 r. wezwano skarżącego m.in. do nadesłania 3 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi oraz że wezwanie to skutecznie doręczono skarżącemu w dniu 11 grudnia 2018 r. (k. 12). Zgodzić należy się też ze stanowiskiem Sądu I instancji, że ww. zarządzenie nie zostało przez skarżącego wykonane, bowiem zamiast wymaganych odpisów skargi skarżący przesłał 3 odpisy odwołania od decyzji Starosty Jasielskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. W tej sytuacji trafnie przyjął Sąd I instancji, iż nie można uznać, że skarżący wywiązał się z obowiązku nadesłania żądanych odpisów skargi. W konsekwencji słusznie zaskarżonym postanowieniem odrzucono skargę w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.