Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1552286

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 maja 2014 r.
II OZ 516/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia (...) z siedzibą w M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 828/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi (...) z siedzibą w M. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 marca 2014 r. (...) z siedzibą w M. złożyła skargę na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2014 r., w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji.

Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 828/14 wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r., stosownie do przepisu § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosła (...) z siedzibą w M. zarzucając naruszenie § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3).

Wysokość wpisu ustalana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W niniejszej sprawie strona skarżąca zaskarżyła decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lutego 2014 r., w przedmiocie wskazania lokalizacji inwestycji. Przepis § 2 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia stanowi, że wpis stały w sprawach skarg dotyczących zagospodarowania przestrzennego wynosi 500 zł.

Wskazać należy, że z decyzji organu I instancji wprost wynika, iż nie przesądza ona o możliwości budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja ta służy jedynie możliwości przebadania terenu objętego wnioskiem inwestora, a skutkiem jej wydania nie jest przesądzenie o lokalizacji owej inwestycji, ani określenie warunków lokalizacji. Decyzja ta nie stanowi elementu zezwolenia na realizacje inwestycji. Dlatego też zasadnie podnosi strona skarżąca, że przedmiotu zaskarżonej decyzji nie można zaliczyć do kategorii spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, za prawidłową podstawę ustalenia wpisu sądowego w przedmiotowej sprawie należy uznać § 2 ust. 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.

Z tego względu, na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.