II OZ 450/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2684063

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2019 r. II OZ 450/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 292/19 o odrzuceniu skargi Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) listopada 2018 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt IV SA/Wa 292/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Warszawie odrzucił skargę Prezydenta Miasta (...) na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) z dnia (...) listopada 2018 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

W uzasadnieniu postanowienia sąd pierwszej instancji wskazał, że Prezydent Miasta (...) zarządzeniem z dnia 4 lutego 2019 r. wezwany został do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia przesyłki (k. 14), zawierającej odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wynika, że skarżący odebrał ją w dniu 13 lutego 2019 r. Zatem termin do uiszczenia wymaganej kwoty wpisu upływał z dniem 20 lutego 2019 r.

Sąd pierwszej instancji zauważył, że wprawdzie skarżący uiścił w dniu 21 lutego 2019 r. wymaganą kwotę wpisu sądowego od skargi, jednak uczynił to z uchybieniem terminu do jego uiszczenia.

Wobec wskazanych okoliczności sąd pierwszej instancji, na mocy art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - p.p.s.a.), skargę odrzucił.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Prezydent Miasta (...), reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wnosząc o jego uchylenie.

Skarżący wskazuje na literalne brzmienie przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym odrzuceniu podlega skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. Wskazuje, że w przedmiotowej sytuacji wpis sądowy został jednak uiszczony w pełnej wysokości, co WSA w Warszawie wyraźnie potwierdza.

Dodatkowo wskazuje na fakt, że skarżący działa w celu publicznym - ochrona przyrody dla dobra wspólnoty lokalnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie natomiast do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Z powyższych przepisów wynika, że zasadą jest obowiązek uiszczenia wpisu sądowego w ustawowym terminie od wnoszonego przez stronę pisma. Wyjątki od takiego obowiązku wymieniają przepisy ustawy p.p.s.a. i są to podmiotowe zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów (art. 239) czy też instytucja prawa pomocy (art. 243 p.p.s.a. i następne).

W niniejszej sprawie, zarządzeniem WSA w Warszawie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu, skutecznie go doręczając w dniu 13 lutego 2019 r. (k. 14), w związku z czym termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 20 lutego 2019 r. Z załączonego do akt sprawy rejestru Opłat Sądowych (k. 15) wynika, że datą obciążenia/wpłaty rachunku WSA w Warszawie jest 21 lutego 2019 r., a więc 1 dzień po terminie przewidzianym do dokonania tej czynności. Powyższe potwierdził również pełnomocnik skarżącego w złożonym zażaleniu wskazując, że wpis do sprawy o sygn. akt IV SA/Wa 292/19 w wysokości 100 zł został uiszczony w dniu 21 lutego 2019 r. Skoro termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 20 lutego 2019 r., czynność ta dokonana dopiero w dniu 21 lutego 2019 r. była, zgodnie z art. 85 p.p.s.a., bezskuteczna. W związku z powyższym stwierdzić należy, że zasadnie zaskarżonym postanowieniem odrzucono przedmiotową skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z podanych powodów Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.