II OZ 434/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485595

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r. II OZ 434/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stelmasiak.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z.Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 o odrzuceniu zażalenia Z.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Gd 467/17 w przedmiocie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi Z.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 5 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie Z.Z. (dalej jako "skarżący") na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 stycznia 2018 r., sygn. II SA/Gd 467/17 o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z (...) maja 2017 r. w przedmiocie warunków zabudowy.

W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 24 stycznia 2018 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 stycznia 2018 r., przez złożenie jednego kompletu załączników dołączonych do tego pisma - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie wraz z pouczeniem zostało doręczone skarżącemu 31 stycznia 2018 r. Skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skarżący. Skarżący zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych, wskazując, że w korespondencji otrzymanej 31 stycznia 2018 r. nie było wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.")., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarżący wskazuje, że w skierowanej do niego przesyłce z Sądu I instancji znajdowało się jedynie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia (brak ten został uzupełniony), natomiast skarżący nie otrzymał wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia. Jednocześnie jednak z akt sprawy wynika, że na adres skarżącego zostały łącznie wysłane wezwanie do usunięcia braków formalnych zażalenia oraz wezwanie do uiszczenia wpisu. Świadczy o tym zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania z czytelną adnotacją "rodzaj przesyłki: wezwanie do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych zażalenia + poucz.". W aktach sprawy znajduje się ponadto odpis przesłanego skarżącemu wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia podpisane przez pracownika sekretariatu z adnotacją o wysłaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. (k. 101).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, twierdzeniom skarżącego przeczy znajdujący się w aktach sprawy odpis wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Trudno bowiem zakładać, że w toku czynności pracownika sekretariatu wykonującego przedmiotowe zarządzenie, sporządzony i wszyty do akt sprawy został odpis, a nie sporządzony został oryginał wezwania. Ponadto skarżący kwitując własnoręcznym podpisem i datą zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki z sądu administracyjnego, powinien zweryfikować zgodność opisu przesyłki z jej zawartością, a w przypadku rozbieżności wyjaśnić ewentualne wątpliwości w siedzibie sądu czy chociażby telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej. Jest to niezwykle istotne z uwagi na doniosłe skutki jakie wiążą się z zachowaniem terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia jedynie gołosłownego twierdzenia skarżącego, że przesyłka otrzymana 31 stycznia 2018 r. nie zawierała wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Sąd I instancji prawidłowo zatem przyjął, że skarżący, pomimo skutecznego wezwania, nie uzupełnił braków formalnych zażalenia i w związku z tym zażalenie to podlegało odrzuceniu.

Z tych względów i na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 ustawy p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.