Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1780793

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 maja 2015 r.
II OZ 375/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M.F. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Bd 226/15 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi M.F. na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2015 r. znak (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. M.F. wniosła skargę na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia (...) stycznia 2015 r. w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Bd 226/15.

Zarządzeniem z dnia 18 marca 2015 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a.", w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniosła skarżąca, domagając się "jego zmiany na mniejszą kwotę" lub uchylenia, ponieważ od 5 lat koszty ponosi tylko jedna strona. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca opisała kwestie związane z własnością budynku objętego zaskarżoną decyzją.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku braku opłaty przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3). Wysokość wpisu ustalana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W niniejszej sprawie decyzją z dnia (...) listopada 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta W. nakazał współwłaścicielom nieruchomości przy ul. (...) we W. - M.F., L.F., N.L. wykonanie prac zabezpieczających galerię drewnianą przynależną do lokalu mieszkalnego numer (...), szczegółowo określonych w decyzji (pkt 1), określił termin wykonania powyższego obowiązku do dnia 31 grudnia 2014 r. (pkt 2) i wskazał, że nakazane roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane i należącej do Izby Inżynierów Budownictwa (pkt 3). Powyższa decyzja na mocy rozstrzygnięcia Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2015 r. została uchylona w części odnoszącej się do terminu wykonania obowiązku i w tym zakresie orzeczono o ustaleniu nowego terminu jego wykonania do dnia 30 kwietnia 2015 r., a w pozostałej części decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżoną decyzję należy zaliczyć do aktów z zakresu budownictwa. Zatem mając na uwadze przedmiot zaskarżenia trafnie Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącą, jako osobę wnoszącą skargę, do uiszczenia wpisu w wysokości 500 zł, stosownie do § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Norma ta stanowi, iż "wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu: budownictwa i architektury - 500 zł".

Natomiast kwestia braku środków na uiszczenie wpisu czy relacji pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości objętej zaskarżoną decyzją nie ma wpływu ani na obowiązek uiszczenia wpisu co do zasady, ani na jego wysokość. Sąd nie może miarkować wysokości wpisu, czy zwalniać z niego w trybie zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu, z uwagi na nieposiadanie przez stronę wystarczających środków finansowych, albowiem ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje takiej możliwości. Jeśli stronę nie stać na poniesienie kosztów sądowych w całości lub w części, to przepisy ww. ustawy przewidują możliwość przyznania - na wniosek strony - prawa pomocy, także w zakresie zwolnienia od obowiązku poniesienia kosztów sądowych w całości lub w części.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że zaskarżone zarządzenie odpowiada prawu. Dlatego, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 w zw. z art. 198 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.