Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2081434

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
II OZ 339/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Siegień.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. R. i B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie skargi R. R. i B. P. o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi R. R. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę R. R. i B. P. o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi R. R. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Postanowieniem z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę kasacyjną od powyższego postanowienia z dnia 8 września 2015 r.

Postanowieniem z dnia 17 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił zażalenie R. R. i B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 697/15 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie skargi R. R. i B. P. o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi R. R., B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucając zażalenie wskazał, że zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a." zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, przy czym wymaganie to jest spełnione, jeżeli zażalenie wnosi osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 175 § 2 p.p.s.a., jak również w art. 175 § 3 p.p.s.a. w odniesieniu do określonej kategorii spraw. Zachowanie tzw. przymusu adwokackiego stanowi dodatkowy wymóg, jaki musi spełniać tego typu zażalenie, aby mogło zostać skutecznie wniesione. W przeciwieństwie bowiem do wymogów formalnych przewidzianych dla pisma procesowego, których braki mogą zostać usunięte w trybie art. 49 p.p.s.a., sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez osobę do tego nieuprawnioną należy do braków nieusuwalnych. W konsekwencji, podlega odrzuceniu bez wzywania strony o jego uzupełnienie. Skarżący nie należą do kręgu osób uprawnionych do sporządzenia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej i mimo stosownego pouczenia, wnieśli zażalenie sporządzone osobiście.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł R. R. oraz B. P.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie posiada usprawiedliwionych podstaw. Przepis art. 194 § 4 p.p.s.a. w sposób jednoznaczny określa, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, wskazując jednocześnie, iż odpowiednie zastosowane znajdują przepisy art. 175 § 2 p.p.s.a., w których określony został katalog podmiotów zwolnionych od obowiązku zachowania przymusu adwokacko-radcowskiego. Skarżący pomimo pouczenia udzielonego przez Sąd pierwszej instancji, sporządzili osobiście zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2015 r., którym została odrzucona skarga kasacyjna również sporządzona osobiście przez stronę. A zatem zasadne było stanowisko Sądu pierwszej instancji, który uznał, że zażalenie było niedopuszczalne. Postanowienie o jego odrzuceniu jest więc zgodne z prawem.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.