Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2081428

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
II OZ 276/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzat Stahl.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E.T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 2731/15 odrzucające skargę E.T. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki wiaty postanawia:

1.

sprostować z urzędu sentencję postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II OZ 276/16 oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że w miejsce "oddalić zażalenie" (wiersz 1 od dołu komparycji postanowienia) wpisać "uchylić zaskarżone postanowienie",

2.

sprostować z urzędu uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. sygn. akt II OZ 276/16 oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że w miejsce "nie zasługuje" (wiersz 6 od dołu, str. 1 uzasadnienia postanowienia) wpisać "zasługuje".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Zgodnie zaś z treścią art. 166 p.p.s.a. przepisy o wyrokach stosuje się odpowiednio do postanowień.

W niniejszej sprawie w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2015 r. w sposób oczywiście omyłkowy wpisano sentencję postanowienia oraz stwierdzenie, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ podstawa prawna rozstrzygnięcia (art. 185 § 1 p.p.s.a.) jak również treść uzasadnienia postanowienia wprost wskazują, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o uwzględnieniu zażalenia i uchyleniu postanowienia WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 2731/15.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.