Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138293

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
II OZ 264/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Adamiak (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D., M., M., J. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie z dnia 5 września 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 1984/11 o wezwaniu D., M., M., J. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi D., M., M., J. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, zarządzeniem z dnia 5 września 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 1984/11, wezwał na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżących D. W. M. W., M. W. i J. W. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...), w kwocie 100 (słownie: sto) złotych, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W zarządzeniu wskazano, że wymienioną kwotę należy uiścić w kasie sądu bądź na rachunek bankowy sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wskazano także, że uiszczenie wpisu przez jednego z ww. skarżących zwalnia pozostałych skarżących z obowiązku jego uiszczenia.

Zażalenie na zarządzenie wnieśli D. i M. W. wskazując, że w sprawie brak jest podstaw do żądania uiszczenia wpisu sądowego od M. i J. W., ponieważ nie otrzymali oni rozstrzygnięcia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu i nie wnosili skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270)" § 1 Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. § 2 Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznaczy termin do uiszczenia opłaty nie krótszy niż dwa miesiące. § 3 Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. § 4 Zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w § 3, wolne jest od wpisu".

W sprawie przedmiotem skargi jest wydane na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 i art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2011 r. znak: (...) utrzymujące w mocy własne postanowienie z dnia (...) kwietnia 2011 r. znak: (...) o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) stycznia 2010 r. utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych polegających na budowie zbiornika na nieczystości płynne do obsługi budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr (...) AM-1 w miejscowości Nowy Dwór, gmina Trzebnica.

Postanowienie powyższe jest postanowieniem wydanym w postępowaniu administracyjnym, a zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.)"Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł".

Z powyższych względów sąd I instancji w pełni prawidłowo zastosował przepisy art. 220 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i powołanego rozporządzenia § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie nie są zasadne twierdzenia zażalenia, że skarżący M. i J. W. zostali niezasadnie wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego. W skardze jednoznacznie wskazano, że skarżącymi w sprawie są D., M., M. i J. W., a zgodnie ze znajdującym się w aktach sprawy pełnomocnictwem, D. i M. W. są upoważnieni przez M. i J. W. do reprezentowania ich przed sądem. Nie ma również wpływu na zasadność zaskarżonego zarządzenia niedoręczenie skarżącym M. i J. W. decyzji, której stwierdzenia nieważności się domagają. W sprawie przedmiotem skargi jest ww. postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego a nie jego decyzja.

Zarządzenie zostało prawidłowo doręczone i zawierało stosowne pouczenia.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.