Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138286

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 kwietnia 2012 r.
II OZ 251/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia NSA: Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Powiatu N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 7/12 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Powiatu N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1.

uchylić zaskarżone postanowienie,

2.

przywrócić termin do usunięcia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 7/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił skarżącemu Powiatowi N. przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia wskazano, że pismem z dnia 28 listopada 2011 r. Powiat N., reprezentowany przez pełnomocnika r. pr. M. S., wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) października 2011 r. Zarządzeniem z dnia 5 stycznia 2012 r. Sąd wezwał ww. pełnomocnika do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przez sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto drugim zarządzeniem, również z dnia 5 stycznia 2012 r., wezwano ww. pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, również w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenia doręczono pełnomocnikowi Powiatu w dniu 18 stycznia 2012 r.

Pismem z dnia 1 lutego 2012 r. pełnomocnik strony skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych skargi wyjaśniając, że w ostatnim dniu tego terminu, tj. 25 stycznia 2012 r., poczuł się źle, z objawami typowymi dla nadciśnienia tętniczego, a ponieważ na wskazaną chorobę cierpi od 12 lat, od razu udał się do lekarza specjalisty, u którego się leczy. Ten zalecił natychmiastowe położenie się do łóżka na co najmniej tydzień oraz orzekł hospitalizację w trybie pilnym. Na dowód powyższego załączono, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kserokopię zaświadczenia wystawionego w dniu 25 stycznia 2012 r. przez dr hab. med. M. P. Pełnomocnik wyjaśnił, że stan zagrażający życiu ustąpił w dniu poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem. Zaznaczył również, że prowadzi jednoosobową kancelarię radcy prawnego. Do wniosku załączono uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa procesowego oraz dowód uiszczenia wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, odmawiając przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi wskazał, że przytoczone we wniosku wyjaśnienia odnośnie przyczyn uchybienia terminu nie są wiarygodne i nie uprawdopodabniają w dostatecznym stopniu braku winy pełnomocnika. Sąd wskazał, że wiadomym mu jest z urzędu, że w dniu 26 stycznia 2012 r. - a więc w okresie, kiedy, według wyjaśnień pełnomocnika, miał on znajdować się w stanie zagrażającym jego życiu, uniemożliwiającym dopełnienie czynności procesowej - pełnomocnik stawił się w tut. Sądzie i wziął udział w rozprawie, w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 1021/11, w charakterze członka zarządu skarżącej Spółdzielni. W związku z powyższym, nie negując trafności rozpoznania lekarskiego poczynionego w dniu 25 stycznia 2012 r., Sąd uznał, że wskazana przez pełnomocnika okoliczność (pogorszenie stanu zdrowia) nie uniemożliwiła dokonania przedmiotowych czynności procesowych. Tym samym brak winy pełnomocnika w uchybieniu terminu nie został w niniejszej sprawie uprawdopodobniony w sposób dostateczny i wiarygodny.

Zażaleniem Powiat N. zaskarżył powyższe postanowienie, domagając się jego uchylenia. W zażaleniu pełnomocnik Powiatu ponownie podniósł, że przyczyna niedotrzymania terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, która zaistniała w dniu 25 stycznia 2012 r., wiąże się z jego długoletnią chorobą, jaką jest nierozpoznane co do jego przyczyn nadciśnienie tętnicze. Podkreślił, że tak gwałtowny skok ciśnienia jaki zdarzył się mu 25 stycznia 2012 r. nigdy nie jest przewidywalny i nie był w stanie mu zapobiec. Pełnomocnik zwrócił także uwagę, że działanie aplikowanych mu leków obniżających ciśnienie jest powolne i trudno z góry przewidzieć w jakim czasie od momentu podania zaczną skutecznie działać. Wskazał też, iż nie mógł wyręczyć się kimś innym, gdyż kancelarię prowadzi jednoosobowo.

Odnośnie swojej obecności na rozprawie w dniu 26 stycznia 2012 r. pełnomocnik strony skarżącej wskazał, że bez wątpienia jego stawiennictwo na niej graniczyło z ryzykowaniem własnego życia i zdrowia. Podjął owe ryzyko jednak ze względu na to, iż sprawa o sygn. akt IV SA/Po 1021/11 jest "elementem" sprawy, którą prowadzi od początku swojej kariery zawodowej jako radcy prawnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270, dalej: p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże w świetle art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Ponadto z art. 86 § 2 p.p.s.a. wynika, iż warunkiem przywrócenia terminu jest spowodowanie przez uchybienie terminu ujemnych skutków dla strony w zakresie postępowania sądowego. Artykuł 87 § 1 i 2 p.p.s.a. stanowi natomiast, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Wymaga podkreślenia, że warunkiem dopuszczalności przywrócenia uchybionego terminu jest uprawdopodobnienie przez stronę, że mimo całej staranności nie mogła dokonać czynności w terminie, to znaczy, że zachodziły przeszkody od niej niezależne. Brak winy w uchybieniu terminu powinien być przy tym oceniany przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności konkretnej sprawy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie, wbrew twierdzeniom Sądu I instancji, strona skarżąca uprawdopodobniła okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do usunięcia braków formalnych skargi. Argumenty podnoszone zarówno we wniosku o przywrócenie terminu jak i w zażaleniu, dotyczące choroby pełnomocnika skarżącego i nagłego skoku ciśnienia w ostatnim dniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi zasługują na uwzględnienie i stanowią przesłankę do przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Podkreślenia wymaga także, iż pełnomocnik strony skarżącej przedstawił zaświadczenie lekarskie, z którego jasno wynika, iż w dniu 25 stycznia 2012 r. stawił się u lekarza kardiologa, który z kolei wskazał na wymóg jego hospitalizacji w trybie pilnym. Powyższa okoliczność w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na niespodziewany charakter choroby (wystąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, którego nie dało się przewidzieć). Pełnomocnik ten uprawdopodobnił ponadto fakt niemożności zlecenia osobie trzeciej dokonania czynności procesowej, z uwagi na samodzielne prowadzenie kancelarii.

Okoliczność stawienia się ww. pełnomocnika w dniu 26 stycznia 2012 r. na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu nie ma wpływu na ocenę braku winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) października 2011 r. Mogłaby mieć ona wpływ na określenie terminu, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca pełnomocnikowi uzupełnienie ww. braków, jednak w niniejszym przypadku, nawet jeżeliby uznać, iż przyczyna ta ustała w dniu 26 stycznia 2012 r., to złożenie przedmiotowego wniosku o przywrócenie terminu w dniu 1 lutego 2012 r. nastąpiło w terminie określonym w art. 87 § 1 p.p.s.a.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu niezasadnie odmówił w niniejszej sprawie przywrócenia terminu do uzupełnienia barków formalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 188 w zw. z art. 197 § 2 oraz art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.