Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014705

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 marca 2016 r.
II OZ 225/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 3/13 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi D. W. i M. W. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy w przedmiocie wykonania postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy z dnia (...) kwietnia 2010 r., Nr (...) postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 3/13, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), odrzucił zażalenie D. W. i M. W. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 25 lutego 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Na powyższe postanowienie skarżący wnieśli zażalenie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2015 r. wezwano solidarnie skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na powyższe zarządzenie skarżący wnieśli zażalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 29 czerwca 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 3/13, na podstawie art. 178 w zw. z art. 198 p.p.s.a., odrzucił zażalenie. Na to postanowienie skarżący wnieśli zażalenie. Następnie postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 3/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., odrzucił zażalenie. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt II OZ 925/15 oddalił zażalenie D. W. i M. W. na postanowienie Sądu I instancji z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Wobec powyższego, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2015 r., wezwano skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 14 maja 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2015 r. w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis powyższego wezwania doręczono skarżącym w dniu 9 grudnia 2015 r. Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń ich odbioru, skarżąca odebrała przesyłki osobiście. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia upłynął w dniu 16 grudnia 2015 r. Opłata nie została uiszczona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Wr 3/13, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. odrzucił zażalenie jako nieopłacone.

Na powyższe postanowienie skarżący wnieśli zażalenie nie zgadzając się z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2 powołanego artykułu). W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, przy czym zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, z uwagi na prawomocne oddalenie zażalenia na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu - postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2015 r., sygn. akt II OZ 925/15 - skarżący prawidłowo zostali wezwani do wykonania zarządzenia z dnia 14 maja 2015 r. w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to doręczono skarżącym w dniu 9 grudnia 2015 r., zatem siedmiodniowy termin, o którym mowa upłynął w dniu 16 grudnia 2015 r. Opłata ta nie została jednak uiszczona.

W tych okolicznościach uznać należy, że Sąd I instancji prawidłowo odrzucił zażalenie, od którego nie został uiszczony należny wpis. Wobec tego niniejsze zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a., postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.