Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2014703

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 3 marca 2016 r.
II OZ 223/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Iwona Bogucka.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia D. W i M. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt II SAB/Wr 47/13 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. o pozostawieniu bez rozpoznania pisma D. W. i M. W. z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. na bezczynność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie wykonania postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia (...) grudnia 2013 r. postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2015 r., na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), pozostawił bez rozpoznania pismo D. W. i M. W. z dnia 14 lipca 2014 r., w którym wniesiono o wyłączenie od orzekania wszystkich sędziów tego Sądu.

Na powyższe postanowienie skarżący wnieśli zażalenie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2016 r., wezwano D. W. i M. W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł na zarządzenie z dnia 3 grudnia 2015 r. - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na powyższe zarządzenie skarżący wnieśli zażalenie, z którego wynika, że nie zgadzają się oni z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2 powołanego artykułu). W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, przy czym zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 p.p.s.a.).

Wobec tego uznać należy, że prawidłowo Sąd I instancji wezwał skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego tego Sądu z dnia 14 stycznia 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie tegoż Sądu z dnia 3 grudnia 2015 r. o pozostawieniu pisma D. W. i M. W. z dnia 14 lipca 2014 r. bez rozpoznania. Prawidłowo została także ustalona wysokość wpisu, stosownie bowiem do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), wpis stały w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych wynosi 100 zł, czyli w takiej wysokości jaka została określona w zaskarżonym zarządzeniu. Stosownie zaś do art. 198 p.p.s.a., przepisy działu dotyczącego zażaleń stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zaskarżone zarządzenie jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa, a niniejsze zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 i art. 198 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.