Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783962

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 marca 2011 r.
II OZ 181/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Walentynowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2011 r. sygn. akt VII SA/Wa 79/10 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. K. na bezczynność Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) stycznia 2011 r., sygn. akt VII SAB/Wa 79/10 Przewodniczący Wydziału VII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wezwał K. K. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odmowie przywrócenia terminu z dnia 21 grudnia 2010 r. - w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu z dnia (...) lutego 2011 r. K. K. wniosła o uchylenie powyższego zarządzenia.

W uzasadnieniu zażalenia podała szereg przepisów ustaw Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Kodeksu postępowania administracyjnego bez uzasadnienia w jaki sposób doszło do ich naruszenia. Nadto podniosła, że rzekomo złożony wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji PIWB z dnia (...) marca 2008 r. do chwili obecnej nie został rozpoznany.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie.

Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący obowiązany jest wezwać wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 P.p.s.a). Pisma, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie, to w myśl art. 230 § 2 p.p.s.a.: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne; w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231 p.p.s.a.). Stosownie do delegacji ustawowej zawartej w art. 233 p.p.s.a. wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

Skarżąca podała w zażaleniu jedynie przepisy, jakie w jej ocenie zostały naruszone bez uzasadnienia w jaki sposób zostały one naruszone. Okoliczność, że jej wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji PIWB z dnia (...) marca 2008 r. do chwili obecnej nie został rozpoznany nie jest przedmiotem tego postępowania.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż prawidłowo wezwano skarżącą K. K. do wpłaty 100 zł od wniesionego przez nią zażalenia. Warunkiem jego rozpoznania jest uiszczenie wpisu sądowego, zgodnie ze wskazanymi przepisami rozporządzenia.

Już tylko ubocznie należy dodać, iż pismo nie podlega opłaceniu, jedynie wówczas, gdy już bezpośrednio z jego treści wynika (bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego), że istnieje postawa do jego odrzucenia (art. 222 p.p.s.a.). Wzywanie w takiej sytuacji do uiszczenia opłaty mijałoby się z celem, ponieważ wniesiony wpis i tak podlegałby zwrotowi z urzędu, stosownie do art. 232 § 1 pkt 1 lit. a - Komentarz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Jan Paweł Tarno, Warszawa 2010 r. W niniejszej sprawie tego rodzaju sytuacja nie zachodzi.

Z powyższych przyczyn, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 oraz art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.