Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138234

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 marca 2012 r.
II OZ 164/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędzia NSA: Marzenna Linska – Wawrzon.

Sentencja

Dnia 13 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1623/11, o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano-zabezpieczających przy zabytku postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 1623/11, odmówił B. J. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) czerwca 2011 r., nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano-zabezpieczających przy zabytku.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 15 września 2011 r. skarżąca zobowiązana została do uiszczenia wpisu od powyższej skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Zarządzenie doręczone zostało skarżącej w dniu 14 października 2011 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął w dniu 21 października 2011 r.

W dniu 24 października 2011 r. skarżąca skierowała do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, uiszczając jednocześnie wpis sądowy. W uzasadnieniu wniosku wskazała na obowiązek uczestniczenia w międzynarodowym szkoleniu Narodowego Centrum Kultury w R. pod Warszawą w dniach 19-21 października 2011 r. Wskazała, iż będąc służbowo poza miejscem zamieszkania nie miała możliwości uiszczenia wpisu. Do wniosku załączyła zawiadomienie o terminie sesji, program szkolenia oraz kserokopie biletów kolejowych oraz wskazała, że ze szkolenia powróciła do Sopotu po północy w sobotę 22 października 2011 r.

Sąd I instancji wskazał dalej, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli strona uchybiła terminowi, jego przywrócenie możliwe jest jedynie wówczas, gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Zdaniem Sądu Wojewódzkiego skarżąca nie uprawdopodobniła w przekonujący sposób okoliczności wskazujących na brak jej winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi, jak tego wymaga art. 87 § 2 p.p.s.a., bowiem w sprawie nie nastąpiły zdarzenia tego typu, których strona nie byłaby w stanie przezwyciężyć, nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności, a które miały wpływ na uchybienie przez stronę terminowi do uiszczenia wpisu od skargi. Sąd podkreślił, że zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu sądowego skarżąca otrzymała w dniu 14 października 2011 r., a zatem na 5 dni przed wyjazdem na szkolenie, które odbyło się w dniach 19-21 października 2011 r. Ponadto, jak wynika z nadesłanych przez skarżącą do Sądu dokumentów, o terminie szkolenia dowiedziała się ona już z pisma z dnia 2 września 2011 r., a następnie z e-maila z dnia 11 października 2011 r., a tym samym jeszcze przed otrzymaniem wezwania Sądu. Skoro skarżąca wiedziała o zbliżającym się szkoleniu, mogła wpis sądowy od skargi uiścić przed wyjazdem, tym bardziej że nie wykazała, aby w dniach poprzedzających szkolenie wystąpiła przeszkoda uniemożliwiająca jej uiszczenie wpisu.

W tej sytuacji Sąd I instancji uznał, że skarżąca mogła dokonać w terminie czynności, do której została zobowiązana. Wyjazd na szkolenie na kilka dni po otrzymaniu wezwania Sądu nie stanowi przesłanki wykluczającej winę strony, bowiem na skarżącej, jako osobie wezwanej i zdającej sobie sprawę ze skutków prawnych niedokonania czynności ciążył obowiązek zachowania wskazanego przez Sąd terminu.

B. J. w zażaleniu na powyższe postanowienie wniosła o jego uchylenie i przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Skarżąca zarzuciła, że Sąd I instancji za zbędne uznał przyznanie jej pełnych siedmiu dni na dokonanie czynności w sytuacji, w której plan szkolenia nie był do końca ustalony i z tego względu skarżąca nie mogła przewidzieć, że nie zdoła powrócić do miejsca zamieszkania w takim czasie, który pozwoliłby jej na wykonania przelewu w terminie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwane dalej "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

W orzecznictwie sądowym przy ocenie braku winy w uchybieniu terminu przyjmuje się pewien obiektywny miernik staranności, co oznacza, że tylko stwierdzenie, iż strona danej przeszkody nie była w stanie przewidzieć, uzasadnia uwzględnienie wniosku. Chodzi więc o okoliczności od strony całkowicie niezależne i nieprzewidywalne, przy czym przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadnie Sąd I instancji w przedmiotowej sprawie przyjął, że strona nie wykazała braku winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego, co skutkować musiało odmową przywrócenia wnioskowanego terminu. Podkreślenia wymaga, iż skarżąca osobiście odebrała wezwanie do uzupełnienia braków jej skargi, wiedziała zatem o wiążącym ją terminie do dokonania tych czynności, jednakże nie podjęła żadnych kroków, aby przed swoim wyjazdem wypełnić żądanie Sądu. Skoro skarżąca wiedziała, że szkolenie ma się odbyć w dniach 19-21 października 2011 r., to działając starannie nie powinni planować dokonania wpłaty w ostatnim dniu tygodniowego terminu, przypadającego na czas szkolenia. W takiej sytuacji powinna uiścić należny wpis przed wyjazdem.

W takiej sytuacji należało uznać, że skarżąca nie wykazała się starannością jakiej należy wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy procesowe, a planowany wcześniej wyjazd szkoleniowy nie był przeszkodą nie do przezwyciężenia do uzupełnienia braków fiskalnych skargi. Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaskarżonym postanowieniem z dnia 1 grudnia 2011 r. odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu.

Odnosząc się do powołanego przez skarżącą w piśmie z dnia 30 stycznia 2012 r. postanowienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2011 r. - stwierdzić należy, że dokonane tym postanowieniem przywrócenie terminu miało miejsce w innym stanie faktycznym i prawnym, a zatem nie mogło stanowić oparcia dla zarzutów podniesionych w rozpatrywanym zażaleniu.

Z tych względów zażalenie, jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.