Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1138229

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 marca 2012 r.
II OZ 156/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Po 944/11 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w Koninie z dnia (...) lipca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na zbieranie i transport odpadów postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, na podstawie art. art. 88 w zw. z art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 14 grudnia 2011 r. W uzasadnieniu postanowienia podano, iż z przedstawionych przez skarżącego zwolnień lekarskich wynika, że w okresie niezdolności do pracy chory mógł chodzić, poza tym skarżący w trakcie zwolnienia był obecny na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu oraz złożył wniosek o przywrócenie terminu. Te okoliczności w ocenie Sądu I instancji wskazują, że choroba skarżącego nie stanowiła okoliczności usprawiedliwiającej uchybienie terminu.

Zażalenie na to postanowienie złożył skarżący zarzucając Sądowi I instancji błąd w ustaleniach faktycznych mający istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia przez błędne uznanie, iż stan zdrowia skarżącego (na potwierdzenie czego złożono zwolnienia lekarskie) nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej uchybienia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie nie jest usprawiedliwione.

Stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a. Sąd postanowi na wniosek strony przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Strona powinna we wniosku uprawdopodobnić, że uchybienie terminu zaszło z przyczyn przez nią niezawinionych (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

Bezsporne w niniejszej sprawie jest, iż w dniach 1 grudnia 2011 r. - 13 stycznia 2012 r. skarżący przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jak jednak prawidłowo stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu okoliczność ta nie jest tożsama z brakiem winy w uchybieniu terminu. Przede wszystkim, jak wskazano w zażaleniu choroba skarżącego ma charakter przewlekły. Nie stanowiła ona zatem okoliczności nagłej, wyłączającej możliwość działania skarżącego w sprawie, chociażby przez pełnomocnika. Wskazana w zażaleniu okoliczność, uzasadniająca w ocenie strony uchybienie terminu do złożenia wniosku (stan zdrowia skarżącego uniemożliwiający mu normalne funkcjonowanie), nie została w żaden sposób uprawdopodobniona. Przeczy natomiast tym twierdzeniom wpis w zwolnieniu lekarskim (chory może chodzić), osobiste stawiennictwo skarżącego na rozprawie i złożenie wniosku o przywrócenie terminu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W tym stanie rzeczy należy podzielić stanowisko Sądu I instancji, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jako spóźniony podlegał odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Z tej przyczyny orzeczono jak w sentencji z mocy art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.