Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 stycznia 2009 r.
II OZ 1385/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia k.c. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 515/04 odrzucające wniosek M. i k.c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. i k.c. na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia (...) kwietnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie wydania nakazu weterynaryjnego postanawia oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Rz 515/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił wniosek M. i k.c. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z Ich skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia (...) kwietnia 2004 r., nr (...) w przedmiocie wydania nakazu weterynaryjnego. W uzasadnieniu wskazano, że stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Oznacza to, iż granicą czasową skutecznego zgłoszenia żądania w tym zakresie jest zakończenie postępowania sądowego prawomocnym orzeczeniem. Wyrok wydany w niniejszej sprawie przez WSA w Rzeszowie w dniu 19 lipca 2005 r. uprawomocnił się 27 września 2005 r., zaś wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy został złożony w dniu 23 października 2008 r., a więc po zakończeniu postępowania sądowoadministracyjnego.

W zażaleniu na powyższe postanowienie k.c. podał, że nie jest wiadomym czego postanowienie to dotyczy, ponieważ" w części orzekającej" nie określono w jakim zakresie skarżący złożyli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zaskarżone orzeczenie nie precyzuje kwoty należności sądowej. W tej sytuacji Sąd w pierwszej kolejności powinien rozpoznać wniosek o umorzenie należności sądowej w kwocie 82 zł. Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz umorzenie kwoty 82 zł.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Z powyższego wynika, że wniosek o przyznanie prawa pomocy jest dopuszczalny w każdym stadium postępowania sądowoadministracyjnego, ale terminem końcowym jest zakończenie go prawomocnym wyrokiem.

W sprawie niniejszej wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony w dniu 23 października 2008 r., czyli już po prawomocnym zakończeniu postępowania wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2005 r. W takiej sytuacji skoro wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony po prawomocnym zakończeniu postępowania nie mógł on zostać uwzględniony. Pogląd, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony po prawomocnym zakończeniu postępowania jest niedopuszczalny jest powszechnie przyjmowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. postanowienie NSA z dnia 14.11.2006, II FZ 718/06 oraz postanowienie NSA z 4.07.2006, II OZ 684/06). Zasadnie zatem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zaskarżonym postanowieniem odrzucił taki wniosek.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.