Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1989412

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 grudnia 2015 r.
II OZ 1297/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Robert Sawuła.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia H. K. na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 954/15 o wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi H. K., A. O., N. P., P. R., E. K., Ł. O., M. K., S. S. na uchwałę Gminy Miejskiej Świdnica z dnia 14 września 2015 r. Nr XI/103/15 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Świdnicy postanawia: uchylić zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III SA/Wr 954/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) we Wrocławiu oddalił skargę H. K., A. O., N. P., P. R., E. K., Ł. O., M. K. i S. S. na uchwałę Gminy Miejskiej Świdnica z dnia 14 września 2015 r. Nr XI/103/15 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Świdnicy.

Pismem z dnia 27 października 2015 r. H. K. wniósł o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku (we wniosku skarżący omyłkowo określił jako "postanowienie") w przedmiotowej sprawie.

Zarządzeniem z dnia 28 października 2015 r. Przewodniczący Wydziału III WSA we Wrocławiu wezwał skarżącą do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, w terminie 7 dni. Jednocześnie wskazano, że jeżeli niniejsza opłata nie zostanie uiszczona w terminie, Przewodniczący Wydziału zarządzi jej ściągnięcie od strony.

Powyższe zarządzenie stało się przedmiotem zażalenia H. K. do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym podnosi, że skarga została wniesiona przez pełnomocnika inicjatora referendum na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 706 z późn. zm.). Przepisy powyższej ustawy nie zawierając uregulowań w zakresie opłat sądowych. Wskazuje także na przepis art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w wyraźny sposób reguluje sprawy opłat i kosztów sądowych i z którego jasno wynika, że "wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych".

W związku z powyższym H. K. wnosi o uwzględnienie zażalenia i uchylenie zarządzenia wzywającego go do uiszczenia opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 p.p.s.a. nie stosuje się.

W niniejszej sprawie zaskarżona uchwała, którą odrzucono wniosek inicjatora referendum z dnia 17 sierpnia 2015 r. o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Świdnicy została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym inicjatorowi referendum służy skarga na powyższą uchwałę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, w zakresie nieuregulowanym w ustawie do referendum lokalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm., dalej k.w.).

Stosownie zaś do art. 6 k.w. wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Miejskiej Świdnica, odrzucającą wniosek inicjatora referendum o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Świdnicy należy do kategorii "spraw wyborczych" w rozumieniu art. 6 k.w. i postępowanie sądowoadministracyjne toczące się w tej sprawie jest wolne od opłat sądowych.

Wobec tego, że postępowanie sądowe w rozpoznawanej sprawie - na podstawie art. 6 k.w. jest wolne od opłat sądowych, brak było podstaw prawnych do wezwania skarżącego przez Przewodniczącą Wydziału do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym i doręczanym na wniosek w kwocie 100 zł.

WSA we Wrocławiu powinien zatem dokonać zwrotu skarżącemu tej opłaty na podstawie art. 225 p.p.s.a., jako nienależnie pobranej.

Na marginesie zaznaczyć należy pewną niekonsekwentność sądu wojewódzkiego, który w niniejszej sprawie nie wzywał skarżącego o uiszczenie wpisu sądowego od wniesionej skargi.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., uchylił zaskarżone zarządzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.