II OZ 128/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II OZ 128/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651606

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2015 r. II OZ 128/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. i J. P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1653/14 wzywające K. K. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi K. K. i J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1653/14 Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zw. dalej p.p.s.a. oraz § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm., dalej Rozporządzenie) wezwał K. K. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500 zł od wniesionej przez K. K. i J. P. skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu.

Na powyższe zarządzenie skarżący złożyli zażalenie, w którym zawarli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 1653/14 referendarz sądowy przyznał skarżącym prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W świetle art. 230 § 2 tej ustawy pismami, o których mowa w tym przepisie są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału II WSA w Rzeszowie prawidłowo ustalił wysokość wpisu od skargi na kwotę 500 zł.

W przedmiotowej sprawie K. K. i J. P. wnieśli skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu. Powyższą decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia (...) września 2014 r. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wobec tego przedmiotową sprawę należało zakwalifikować do kategorii zagospodarowanie przestrzenne i architektura i w oparciu o takie przyporządkowanie określić wysokość należnego wpisu sądowego od skargi. Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis od skargi w sprawach z zakresu zagospodarowanie przestrzenne jest stały i wynosi 500 złotych, czyli w takiej wysokości jaka została określona w zaskarżonym zarządzeniu, które należy w związku z tym uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Złożenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, czyni niewymagalnym wcześniejsze wezwanie do uiszczenia opłaty i przerywa bieg terminu wskazanego w zarządzeniu przewodniczącego. Jedynie po prawomocnym oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy konieczne jest wydanie zarządzenia w przedmiocie wezwania do opłacenia pisma w ustawowym terminie (por. postanowienie NSA z 20 czerwca 2007 r., II GZ 99/07, CBOSA).

W rozpoznawanej sprawie skarżący złożyli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1653/14, przyznał skarżącym prawo pomocy, a zatem strona nie będzie musiała uiszczać kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 i art. 198 p.p.s.a. postanowił oddalić zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.