Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757774

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 października 2014 r.
II OZ 1119/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 129/13 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. P. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił przyznania R. P. prawa pomocy w sprawie ze skargi M. P. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2014 r. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że pismem z dnia 28 maja 2014 r. R. P. działając w imieniu własnym, jak również w imieniu M. P., którego jest pełnomocnikiem, wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. R. P. wniosek ten powielił składając następnie w imieniu własnym wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, sporządzony na urzędowym formularzu (wniosek z dnia 25 lipca 2014 r.). Sąd wskazał, że zgodnie z 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.), prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym przyznane może być tylko stronie tego postępowania. Stroną postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2014 r. jest M. P., reprezentowany przez R. P. Złożony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy dotyczy osoby pełnomocnika skarżącego, co sprawia, że jako niedopuszczalny podlegał on oddaleniu.

Zażalenie na postanowienie z dnia 9 września 2014 r. wniósł R. P. wskazując, że treść postanowienia jest niezgodna ze stanem faktycznym i prawnym, co uzasadnia jego uchylenie w całości.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ocena dopuszczalności wniosku R. P. o przyznanie prawa pomocy jest prawidłowa. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest strona tego postępowania, co wynika z art. 243 § 1 zd. 1 p.p.s.a. Stroną postępowania jest skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi (art. 32 p.p.s.a.). Ustawa przyznaje przymiot strony także uczestnikom postępowania (art. 33 w zw. z art. 12 p.p.s.a.), tj. osobom, które nie wniosły skargi, ale brały udział w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, a także określonym w przepisach osobom i organizacjom społecznym, dopuszczonym do udziału w postępowaniu przez Sąd (art. 33 p.p.s.a.).

W odniesieniu do wniosku o prawo pomocy złożonego przez R. P. w imieniu własnym w zaskarżonym zażaleniu Sąd prawidłowo przyjął, że nie mógł on zostać uwzględniony. W postępowaniu sądowoadministracyjnym, w którym wniosek ten złożono wnioskodawca (R. P.) nie jest stroną tego postępowania, a jedynie pełnomocnikiem strony - skarżącego M. P. Prawidłowe ustalenie, że wniosek o prawo pomocy z 25 lipca 2014 r. nie został złożony przez podmiot dysponujący uprawnieniem do skutecznego żądania przyznania mu prawa pomocy sprawia, że zażalenie na zaskarżone postanowienie o odmowie przyznania pełnomocnikowi skarżącego prawa pomocy musi zostać oddalone jako pozbawione usprawiedliwionych podstaw.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.