II OZ 109/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

II OZ 109/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1651594

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2015 r. II OZ 109/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1846/14 odmawiające dopuszczenia M. C. do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014 r., nr 300/XLV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. po rozpoznaniu na rozprawie wniosku M. C., odmówił wnioskodawcy dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokonując oceny złożonego w niniejszej sprawie wniosku Sąd I instancji miał w szczególności na uwadze, iż postępowanie sądowe zostało zainicjowane przez Wojewodę Mazowieckiego w trybie nadzoru - określonym w art. 93 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Stronami postępowania w powyższym trybie są wojewoda jako organ nadzoru oraz właściwy organ gminy. M.C., choć powołuje się na swój interes prawny nie może zatem zostać - ani na płaszczyźnie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ani na gruncie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej: p.p.s.a.) - uczestnikiem postępowania na prawach strony.

W zażaleniu na powyższe postanowienie M. C., reprezentowany przez radcę prawnego, podniósł zarzut naruszenia art. 33 § 2 p.p.s.a. poprzez jego błędną wykładnię i niedopuszczenie Uczestnika postępowania do udziału w sprawie.

W związku z powyższym wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W ocenie skarżącego, przepisy ustawy procesowej nie wykluczają możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu, osoby spoza kręgu podmiotów biorących udział w postępowaniu nadzorczym.

W odpowiedzi na zażalenie Wojewoda Mazowiecki wniósł o oddalenie tego zażalenia i zasądzenie na rzecz organu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 33 § 2 p.p.s.a. udział w charakterze uczestnika postępowania może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym podziela pogląd wyrażony w postanowieniu NSA z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt II OZ 657/10, iż odrębność procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od procedury określonej przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczy nie tylko podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także wniesienia do sądu administracyjnego skargi na tę uchwałę na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zważyć trzeba, że postępowanie w niniejszej sprawie toczy się na skutek skargi Wojewody Mazowieckiego wniesionej na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przedmiotem zaś zaskarżenia jest uchwała Rady Gminy w Bodzanowie podjęta w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powtórzyć zatem za Sądem I instancji należy, że postępowanie ze skargi wojewody jest formą nadzoru nad działalnością organów gminy sprawowanego przez organy nadzoru, toczy się ono zatem wyłącznie z udziałem organu nadzoru oraz gminy i jej organu. Wobec powyższego nie mogą brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdyby wynik tego postępowania dotyczył ich interesu prawnego.

Z tego względu zasadna jest odmowa dopuszczenia wnioskodawcy do udziału w postępowaniu sądowym ze skargi Wojewody Mazowieckiego złożonej w tej sprawie. Zauważyć ponadto należy, że w świetle art. 33 § 2 p.p.s.a., dopuszczenie danego podmiotu w charakterze uczestnika postępowania, może mieć miejsce wyłącznie w tym postępowaniu sądowym, które w wyniku złożenia skargi staje się niejako "następstwem" postępowania administracyjnego. W niniejszej zaś sprawie nie mamy do czynienia z załatwieniem sprawy administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz odrębnym postępowaniem, którego zakres regulowała ustawa w oparciu o którą przeprowadzono postępowanie planistyczne w niniejszej sprawie - tzn. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W świetle powyższego uznać należy za zasadne stwierdzenie Sądu I instancji, że brak było podstaw do dopuszczenia M. C. do udziału w postępowaniu ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014 r., w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z przedstawionych wyżej przyczyn Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., oddalił wniesione zażalenie. Naczelny Sąd Administracyjny nie orzekł o kosztach postępowania zażaleniowego, o co wnoszono w odpowiedzi na zażalenie, ponieważ przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości orzeczenia zwrotu kosztów w postępowaniu zażaleniowym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.