Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 15 października 2008 r.
II OZ 1053/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Stahl.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 15 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia C. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 11 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 136/08 o odrzuceniu zażalenia C. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 136/08 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi C. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...)., znak: (...) w przedmiocie choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 136/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) odrzucił zażalenie C. J. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 30 maja 2008 r.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podał, iż odpis postanowienia z dnia 30 maja 2008 r. został doręczony skarżącej wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia w dniu 11 czerwca 2008 r., termin do wniesienia zażalenie upływał w dniu 18 czerwca 2008 r. Skarżąca nadała zażalenie w placówce pocztowej w O. w dniu 19 czerwca 2008 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 194 § 2 p.p.s.a.

Zażalenie na powyższe zarządzenie złożyła skarżąc C. J. Skarżąca wniosła jednocześnie o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 30 maja 2008 r. Skarżąca wskazała, iż w dniach od 11 do 19 lipca 2008 r. była chora i nie była w stanie sporządzić uzasadnienia w terminie 7 dni.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z dyspozycją art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." - zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 30 maja 2008 r. doręczono skarżącej C. J. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia zażalenia w dniu 11 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 44 akt sądowych). W tej sytuacji termin do wniesienia zażalenia biegł od dnia 12 czerwca 2008 r. i upłynął w dniu 18 czerwca 2008 r. Skarżąca złożyła zażalenie za pośrednictwem placówki pocztowej w O. w dniu 19 czerwca 2008 r. (k. 61 akt sądowych).

Tym samym środek odwoławczy C. J. został wniesiony z uchybieniem terminu ustawowego, o jakim mowa w art. 194 § 2 p.p.s.a.

Stosownie do art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, których braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zasadnie uznał, iż zażalenie na postanowienie tego Sądu z dnia 30 maja 2008 r. zostało wniesione z uchybieniem terminu ustawowego z art. 194 § 2 p.p.s.a. i jako takie podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddalił zażalenie.